CalcTool

Stel uw verzekering samen en vraag offerte aan
1
mijn verzekering
2
mijn premie
3
gegevens
4
verklaringen
5
bevestigen
Stap 1: mijn verzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf
Bereken de premie. De verzekering is een combinatie van AVB-bedrijfsaansprakelijkheid en BAV-beroepsaansprakelijkheid.
Bevestiging van mijn hoedanigheid
Mijn jaaromzet? (excl BTW)
Cover-coach kent één van de ruimste voorwaarden in de markt. Ik bespaar premie, zonder op kwaliteit te bezuinigen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag een offerte aan en ontvang de offerte per e-mail.
Ik heb eerder een offerte aangevraagd.
Ik heb eerder ingelogd. Ik wens een nieuwe offerte te ontvangen op hetzelfde e-mailadres. Ik log in met gebruik van mijn huidige e-mailadres en wachtwoord.
e-mailadres
wachtwoord
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
telefoonnummer
KvK-nummer
rechtsvorm
Contactgegevens
aanhef
voornaam
voorletters
tussenvoegsel
achternaam
mobiel nummer
e-mailadres
wachtwoord
wachtwoord (nogmaals)
beveiligingsvraag
beveiliging antwoord
Postadres
adres en postadres zijn hetzelfde
Ik ben lid van Nobco of Noloc.
Mijn lidmaatschapsnummer
Ik ben lid van een andere beroepsvereniging(en)
Op mijn opdrachten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing.
Ik heb (of mijn leidinggevenden) meer dan 3 jaar relevante werkervaring.
Acceptatievragen
Ben ik (als kandidaat verzekeringnemer) de afgelopen 5 jaar aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van een contract.
Bent ik op de hoogte van onopgeloste contractsgeschillen of andere omstandigheden die mogelijk tot een aanspraak zouden kunnen leiden?
Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor de verzekeraar Chubb bij de beoordeling van het risico van belang kunnen zijn bij de acceptatie van mijn verzekering?
Ik ben of mijn onderneming is de afgelopen 5 jaar aansprakelijk gesteld voor zaak- of letselschade.
Strafrechtelijk verleden
Ben ik, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?
Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling tot straf of een maatregel.
Ik heb verder nog iets mee te delen dat voor de verzekeraar in verband met de beoordeling van het risico en van de persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
Ik beantwoord een of meer van deze vragen met ja.
Slotverklaring
Ik bevestig, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat ik mededeling heb gedaan van de feiten die voor de verzekeraar van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Verklaring onbekendheid met aanspraken of omstandigheden inzake een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer als aanvrager van de verzekering - na hiernaar gedegen onderzoek te hebben gedaan onder de verzekerden tot welke de verzekering zich uitstrekt - niet bekend te zijn met enige aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een aanspraak
Onder een aanspraak wordt in ieder geval verstaan een vordering van een derde jegens verzekerde(n) tot vergoeding van schade. Onder een omstandigheid wordt in ieder geval verstaan een feit, voorval, gebeurtenis, fout, etc. waaruit een aanspraak - of de mogelijkheid van een aanspraak - kan worden afgeleid
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Akkoordverklaring
mijn verzekeringsgegevens
Bedrijfsnaam
-
Hoedanigheid
Jaaromzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid
€ 250.000 per aanspraak en € 500.000 per jaar
Eigen risico beroepsaansprakelijkheid
-
Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid
-
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid AVB
-
Premie
Uw jaarpremie
€ 0,00
Administratiekosten
Assurantiebelasting (21%)
€ 0,00
Uw premie wordt
€ 0,00
Ik heb alle gegevens ingevuld. Afhankelijk van mijn betalingsvoorkeuren kan de uiteindelijke premie licht afwijken. Ik bevestig hier mijn aanvraag. Ik ontvang per omgaande per e-mail de offerte op het door mij opgegeven e-mailadres.
mijn jaarpremie:
Beantwoord een paar vragen en zie direct hoeveel u kunt besparen!