CalcTool

Stel uw verzekering samen en vraag offerte aan
1
Liability
2
Premium
3
Details
4
Declarations
5
confirmation
Step 1: Liability
Insurance for profession and company
Bereken de premie. De verzekering is een combinatie van AVB-bedrijfsaansprakelijkheid en BAV-beroepsaansprakelijkheid.
Capacity
Annual turnover
Cover is among those with the widest cover. At the same time you save on the premium.
Request a quote
Request a quote and receive it by e-mail.
Did you request a quote before?
Do you want to receive a new quote on the same e-mail address? Please log in with your e-mail address and password.
e-mail address
password
Company details
company name
street
number
extension
postal code
city
telephonenumber
chamber of commerce nr.
legal form
Contact details
gender
first name
initials
surname prefix
surname
mobile number
e-mail address
password
password (again)
security question
security answer
Postal address
address and postal address are identical
I am Nobco or Noloc member
my membership number
my company member of any other association?
Do you apply delivery conditions?
Do the executives of the office have more than three years of relevant work experience?
Question on acceptation
Was Policyholder candidate held liable for the breach of a contract in the last five years?
Is policyholder candidate aware of unresolved contract disputes or other circumstances which could place them?
Are there any other facts or circumstances when assessing the risk of interest to Chubb which may be in the acceptance of this insurance?
Is the applicant company in the last five years held liable for property damage or personal injury?
Criminal Questions
Ben ik, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?
Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling tot straf of een maatregel.
Ik heb verder nog iets mee te delen dat voor de verzekeraar in verband met de beoordeling van het risico en van de persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
Is any of the questions above true?
Final Declaration
Ik bevestig, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat ik mededeling heb gedaan van de feiten die voor de verzekeraar van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Verklaring onbekendheid met aanspraken of omstandigheden inzake een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer als aanvrager van de verzekering - na hiernaar gedegen onderzoek te hebben gedaan onder de verzekerden tot welke de verzekering zich uitstrekt - niet bekend te zijn met enige aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een aanspraak
Onder een aanspraak wordt in ieder geval verstaan een vordering van een derde jegens verzekerde(n) tot vergoeding van schade. Onder een omstandigheid wordt in ieder geval verstaan een feit, voorval, gebeurtenis, fout, etc. waaruit een aanspraak - of de mogelijkheid van een aanspraak - kan worden afgeleid
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Agree
my insurance Details
Name of company
-
Capacity
Yearly turnover
Insured amount Professional liability
€ 250.000 per aanspraak en € 500.000 per jaar
Deductible BAV
-
Insured amount AVB
-
Deductible AVB
-
Premium
Premium
€ 0.00
Costs
Tax
€ 0.00
Your premium will be:
€ 0.00
Please confirm your data to submit the quote request.
my premium
Answer a few questions and see directly how much you can save!