Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

  • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
  • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
  • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
  • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;